Tiedote
Julkaisuvapaa 8.10.2019
Mukamas Learning Design Oy

TUORE SELVITYS: Jatkuvan oppimisen mahdollisuudet hukataan monilla työpaikoilla – asenne-erot merkittävät

 
Henkilöstön oppimisen tukeminen ja johtaminen on viety strategiatasolle vasta pienessä joukossa edelläkävijä-organisaatioita. Tätä näkemystä tukevat tuoreen selvityksen tulokset. Mukamas Learning Design Oy:n tekemä selvitys kartoitti jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia suomalaisissa suurissa tai keskisuurissa yrityksissä ja organisaatioissa. 
– Suomen tulevaisuuden kilpailukykyä ei rakenneta enää pelkän oppilaitoksissa tapahtuvan formaalin koulutuksen avulla. Aikakauttamme leimaa muutos, joka vaatii jatkuvaa työssäoppimista. Tämä edellyttää oppimisen mahdollisuuksien systemaattista kehittämistä työpaikoilla. Osassa yrityksiä asia tiedostetaan jo hyvin, mutta tosiasia on, että meillä on vielä paljon organisaatioita, joissa oppiminen on yhtä kuin pakolliset koulutuspäivät tai kiky-velvoitteen täyttäminen, oppimismuotoilun asiantuntija, toimitusjohtaja Vilma Mutka sanoo.

Muutos tarvitaan asenteisiin ja johtamiseen

Työpaikoilla tapahtuva oppiminen ei ole itseisarvo, vaan sen arvo on nähtävä̈ siinä, miten se auttaa organisaation tehtävää̈ toteutumaan. Siksi työpaikoilla oppiminen on ja tulisi olla aina tavoitteellista ja ensisijaisesti liittyä̈ työssä̈ kehittymiseen. Oppivan organisaatiokulttuurin rakentaminen vaatii sitoutumista, pitkäjänteistä työtä ja systemaattista johtamista. Pelkkä tiedon jakaminen ei riitä, tarvitaan dialogia, analysointia, mallintamista ja syy-seuraus-suhteiden tarkastelua. 
– Huolestuttavaa on, että vain 53 % vastaajista koki organisaatiossa vallitsevan kasvuhakuisen ihmiskäsityksen eli uskon siihen, että ihmisten kehittyminen on mahdollista. 
Selvityksen vastaajat kertoivatkin asennemuutoksen olevan tärkein korjattava asia seuraavan viiden vuoden aikana. Kyse ei siis ole aina taloudellisten resurssien niukkuudesta.
– Jatkuvan oppimisen ymmärrys ja mallit ovat vielä yllättävän harvoissa organisaatioissa siellä missä niiden mielestämme pitäisi ehdottomasti olla eli johtamisen keskiössä. Karuimmillaan ihmisten oppimispotentiaaliin ei uskota, eikä oppimista osata johtaa. Ei ole harvinaista, että epäonnistumiset yksilöityvät tai niitä piilotellaan leimautumisen pelossa sen sijaan, että niitä katsottaisiin organisaation yhteisinä oppimisen mahdollisuuksina.

Oppiminen lisää työn imua

Kun pysähdytään pohtimaan työssäoppimisen vaikutuksia laaja-alaisesti, nähdään, ettei oppiminen liity pelkkään osaamisen kehittymiseen. Vaikutukset ovat paljon kattavammat ja niillä on myös mitattavia taloudellisia vaikutuksia. Työpaikalla, jossa jatkuvaa työssäoppimista tuetaan, ihmiset ovat uteliaita ja innostuneita työstään ja sen kehittämisestä. Selvitykseen vastanneet henkilöt, joiden organisaatioissa jatkuvaa työssäoppimista ei nähty tärkeänä, kertoivat sillä olevan negatiivista vaikutusta työmotivaatioon ja työssä jaksamiseen. He kokivat jopa surua havaittuaan, että heidän työpaikallaan työssäoppimisen rakenteisiin ja käytänteisiin ei panosteta.
– Tulokset vahvistavat, että mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen työpaikalla lisää työhyvinvointia laajasti, parantaa asiakaskokemusta ja jopa vähentää poissaoloja. Tämä siis osaamisen kehittymisen lisäksi. Oppiminen on sisäisesti motivoivaa – ihmiset haluavat oppia!

Oppimisen vaikuttavuuden arviointi on tärkeää, mutta vaikeaa 

Jatkuvan työssäoppimisen mittaamiseen ei näyttäisi olevan vielä riittävää osaamista ja työkaluja. Oppimisen mittarien kytkeminen liiketoiminnan mittareihin ei myöskään ole yksinkertaista, vaikka sen tarpeellisuus ymmärretäänkin. Tai sitten oppimistulosten realisoitumiselle asetetut aikatavoitteet ovat epärealistisia.
– Johtuneeko osaamisen, tiedon tai toimivien käytänteiden puutteesta, mutta vain 32 prosentissa vastaajien organisaatioista mitataan jatkuvan työssäoppimisen toteutumista edes jollakin lailla. Mittaamisen kerrottiin lisäksi koskevan useimmiten opintopäivien lukumäärää, laadullisen oppimisen ja kehittymisen mittaamisen sijaan.

Työssäoppimisen vallankumousjulistus

Mukamas Learning Design on julistanut yhdessä Filosofian Akatemian kanssa työpaikoille oppimisen vallankumouksen ja haastaa kaikki työyhteisöt mukaan. Yritykset kokosivat voimansa yhteen halusta vaikuttaa elinikäistä oppimista koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja olla mukana luomassa työpaikoille innostunutta oppimiskulttuuria sekä ketterän oppimisen käytänteitä. Oppimisen vallankumous on saanut jo paljon seuraajia: LinkedIniin on syntynyt parissa viikossa aiheen ympärille ryhmä, jossa jo yli 500 jäsentä ja aktiivista keskustelua. Syksyn mittaan keskustelua jatketaan myös monissa tilaisuuksissa ja kohtaamisissa.
– Suomalainen työelämä ei kaipaa enää yhtään tehotonta koulutusohjelmaa tai turhauttavaa näennäiskehittämistä. Jos haluamme olla maailman kilpailukykyisin ja onnellisin kansa, meidän tulee oppia jatkuvasti ja ketterästi. Hallitusohjelman ja kehittämishankkeiden tueksi tarvitaan tekoja, Mutka summaa. 
Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista koskeva selvitys haluttiin tehdä, koska ajantasaista tietoa modernin oppimisen käytänteistä työpaikoilla ei ollut saatavilla. Kyselyyn kutsuttiin vastaamaan keskisuurten ja suurten yritysten ja organisaatioiden HRD-ammattilaisia sekä osaamisen kehittämisestä vastaavia henkilöitä. Työ sai rahoitusta Business Finlandilta. 
Lataa selvitys kokonaisuudessaan täältä: https://mukamas.fi/selvitys/ 
Lisätiedot:
Mukamas Learning Design Oy
Vilma Mutka, toimitusjohtaja, yrittäjä, johtamisen ja oppimismuotoilun valmentaja
e-mail: vilma.mutka@mukamas.fi
tel: +358 40 5050 216
www.mukamas.fi
Twitter: @VilmaMutka
Vilma Mutkan blogi: Jatkuvan oppimisen haastetta ei ratkaista rahalla – työssäoppiminen on saatava johtamisen ytimeen https://mukamas.fi/oppiminen/jatkuvan-oppimisen-haastetta-ei-ratkaista-rahalla-tyossaoppiminen-on-saatava-arjen-johtamisen-ytimeen/
Mukamas Learning Design Oy on Suomen ensimmäinen oppimismuotoilutoimisto, joka auttaa luomaan ketterää oppimisen kulttuuria oppimismuotoilun ja osallistavien valmennusten keinoin. Jyväskyläläisen yrityksen historia juontaa jo 10 vuoden taa. Mukamas-ydintiimiin kuuluu tätä nykyä 7 modernin oppimisen asiantuntijaa ja fasilitoijaa sekä laaja kumppaniverkosto. Mukamaksen ja perustaja Vilma Mutkan missio on luoda ketterämpää oppimisen kulttuuria ja sitä kautta parempaa (työ)elämää; lisää merkitystä, hauskuutta ja ketteryyttä työhön. https://mukamas.fi/tekijat/