Fasilitointi on yksinkertaisimmillaan ryhmäprosessien ohjaamista tarkoituksena saada ryhmän osaaminen ja ajattelu valjastettua yhteiseen päämäärään.

Moni työpajoja ohjaava ei tule kuitenkaan ajatelleeksi fasilitaattorin toimenkuvan tuomaa valtaa ja vastuuta. On erittäin helppoa – vahingossa tai tarkoituksella – vaikuttaa työpajan lopputulokseen, jos antaa omien mielipiteidensä, arvojensa tai agendansa ohjata fasilitointia.

Fasilitaattorin etiikka onkin tärkeä pohdinnan paikka jokaisen työpajan kohdalla, johon lupautuu vetäjäksi.


Fasilitaattorin eettinen koodisto


International Association of Facilitators (IAF) on vuonna 2004 loi verkostonsa voimin fasilitaattorin eettisen koodiston.
Koodiston mukaan fasilitaattorin tehtävä on aina palvella osallistujia ja työpajan tilaajaa. On tärkeää tehdä läheistä yhteistyötä tilaajan kanssa, jotta ymmärtää tarkasti heidän tarpeensa ja tavoitteensa. Fasilitaattorin ammattietiikkaan kuuluu myös varmistaa, että oma osaaminen vastaa tavoitetta. Onko minulla riittävä osaaminen, jotta voin palvella asiakkaani tarpeita? Fasilitaattorin tulee myös olla valmis muuttamaan suunnitelmaansa kesken työpajan/ prosessin, mikäli sille ilmenee tarve osallistujien ja tavoitteen saavuttamisen kannalta.Tiedosta eturistiriidat


Vastuullisesti toimiva fasilitaattori tunnistaa, myöntää ja keskustelee avoimesti mahdollisista eturistiriidoista, joita hänellä on teemaan tai työpajan lopputulokseen liittyen. Eturistiriita ei välttämättä estä fasilitaattorina toimimista, mutta vastuulliseen toimintaan kuuluu keskustella asiasta tilaajan kanssa avoimesti. Voi olla myös asiallista kieltäytyä toimeksiannoista, joissa kokee itse olevansa ‘liian lähellä’. Esimerkiksi tiimin sisällä toimivalle fasilitaattorille käsiteltävä aihe voi olla niin tärkeä ja läheinen, että hänellä on liian vahva halu ajaa omaa näkökulmaansa.Tällöin on hyvä tarkastella, voisiko itse olla mukana suunnittelussa, mutta jättää vetovastuun kollegalle tai organisaation ulkopuoliselle fasilitaattorille.Ryhmän autonomian kunnioittaminen


Fasilitaattori tavoittelee mahdollisimman kattavaa osallistumista. Onhan tärkeää, että saamme koko porukan tietotaidon hyödynnettyä, jotta pääsemme mahdollisimman onnistuneeseen lopputulokseen. Tulee kuitenkin tiedostaa, että ketään ei voi pakottaa osallistumaan. Ryhmän autonomia ja valinnanvapaus ovat tärkeitä arvoja, joita fasilitaattorin tulee vaalia. Taitava ja vastuullinen fasilitaattori rakentaa työpajan niin, että esteet osallistumiselle on minimoitu. Psykologisesti turvallinen ja hyvin suunniteltu prosessi sitouttaa osallistujat työpajaprosessiin, tavoitteisin ja lopputulokseen. Psykologisen turvallisuuden rakentamisesta digityöpajassa voit lukea lisää blogistani täällä.


Tavoite määrittää menetelmän


Taitava fasilitaattori valitsee työmenetelmät ja teknologiat tavoitteen mukaisesti. Omat lempimenetelmät eivät välttämättä sovellu toimeksiannon tavoitteisiin.
IAF:n eettinen koodisto muistuttaa myös fasilitaattorin vastuusta menetelmien käytössä. On eettisesti epäilyttävää käyttää menetelmiä, joiden osaamisessa on itsellä puutteita.


Turvallisen tilan luominen ja erilaisten oppijoiden huomioiminen


Työpajan todellisen tasa-arvon ja kattavuuden saavuttamiseksi on tärkeää, että oikeat ihmiset on kutsuttu paikalle. Siksi on tärkeää, että fasilitaattori otetaan aikaisessa vaiheessa mukaan prosessin suunnittelutyöhön.
Fasilitaattorin osaamiseeen kuuluu ymmärtää erilaisia vuorovaikutustapoja ja oppijoita. Lisäksi on tärkeää huomioida mahdolliset ryhmädynamiikkaan liittyvät haasteet osallistujien välillä. Työpajan suunnittelussa tuleekin varmistaa erilaisia tapoja osallistua, yhdistää dialogia ja anonymiteettiä esimerkiksi chat työskentelyssä. On tärkeää antaa aikaa ajettelulle ja hyödyntää asynkronista työskentelyä yhtäaikaisten (synkronisten) kohtaamisten lisäksi. Tähän tarkoitukseen me Mukamaksella hyödynnämme Howspace alustaa, joka tarjoaa erilaisia työskentelytapoja, mahdollisuuden valita anonymiteetin tai omalla nimellä osallistumisen myös itse työpajan ulkopuolella.
Fasilitaattorin tulee ymmärtää jokaisen valinnan merkitys työpajan kulkuun ja sen lopputulokselle.Fasilitaattorin neutraliteetti


Fasilitaattori ei saa ottaa kantaa työpajan sisältöön ja keskusteluihin. Omasta neutraliteetista tulee pitää huoli, ja mikäli itsellä on työpajalle annettavaa, on suositeltavaa ottaa fasilitaattoriksi joku aiheen ulkopuolinen. Jos tämä ei ole mahdollista, ja fasilitaattorilla on tietoa tai näkemystä, joka on lopputuloksen kannalta oleellista on hänen selkeästi tuotava esiin roolinsa muutos ennen asiansa esittämistä.Luottamuksellisuus


Vastuullisen fasilitaattorin periaatteisiin kuuluu kohdella kaikkea asiakkaaseen ja työpajan sisältöön liittyvää tietoa luottamuksellisesti. Mitään tietoa ei jaeta organisaation ulkopuolelle ilman toimeksiantajan lupaa. Luottamuksellisuus on perusta pitkälle yhteistyölle, avoimelle yhteiskehittämiselle ja yhdessä oppimiselle.Jatkuva oman osaamisen kehittäminen


Fasilitaattorin ammattietiikkaan kuuluu pitää huolta omasta jatkuvasta kehittymisestään ja osaamisensa ajantasaisuudesta. Uusien toimintatapojen, menetelmien ja teknologioiden opettelu pitää fasilitaattorin mielen avoimena ja tekee hänestä arvokkaan yhteistyökumppanin asiakkaille. Fasilitaattorina kehittymiseen kuuluu uusien menetelmien ja teorioiden opiskelun lisäksi kokeiluista oppiminen, verkostoihin kuuluminen ja niissä oppiminen, tiedon jakaminen ja toisten fasilitoimiin työpajoihin osallistuminen.

Huomaat, että fasilitointi ei olekaan ihan niin yksinkertaista, kuin usein ajatellaan, mutta fasilitaattorina kehittyminen on matka, jonka jokaisella askeleella opit entistä paremmaksi työssäsi. Onkin tärkeää jatkuvasti pohtia omaa fasilitaattorin identiteettiään, kehittymistarpeitaan ja toimintaa eettisestä näkökulmasta. Fasilitaattorilla on vaikutusvaltaa!

Haluatko oppia fasilitointitaitoja Mukamaksen tyyliin? Ilmoittaudu 7.4.2022 alkavaan Osallistamisen Voima! – fasilitointikoulutukseemme. 

Kirjoittaja: Liisa-Maija Malinen