Tiimin vahvuudet tekevät mistä tahansa tiimistä uniikin kokonaisuuden. Jokaisella meillä on omat vahvuutemme jotka osaltaan ohjaavat tapaamme toimia osana tiimiä. Vahvuuksia ei ole aina helppoa hahmottaa tai lausua ääneen, joten usein keskustelun avaamiseksi tarvitaan jotakin mistä lähteä liikkeelle. Mukamas-tiimi testasi tulevassa Nordic Business Forumissakin vierailevan, tiimien ja tiimien johtamisen asiantuntija Patric Lencionin Working Genius -testiä. Tiimin vahvuuksiin syventyminen mahdollistaa löytämään oikeat työroolit sekä projektit ja toimimaan yhdessä entistäkin paremmin. 

Tiimin vahvuuksien hahmottaminen lähtee yksilöstä

Tiimin vahvuuksien hahmottaminen lähtee yksilöstä ja yksilön vahvuuksien tunnistamisesta. Oma reflektio sekä dialogi ovat tässä tärkeitä työkaluja, mutta joskus pohjalle tarvitaan jotakin mihin ajatuksia peilata. Vaikka Mukamas -tiimin testaama Working Genius -testi toimi meidän tiimillämme hyvin, on kuitenkin tärkeää muistaa, ettei mikään verkosta ostettava testi ole absoluuttinen totuus, vaan nimenomaan keino tarkastella asiaa uudesta näkökulmasta. 

Working Genius -testi lähestyi vahvuuksia sen kautta, että meillä jokaisella on kaksi “neroutta” eli vahvuutta, alueita jotka ovat meille luontevia, motivaation ja metaosaaminen lähteitä. Luontaisten vahvuuksien lisäksi omaamme työskentelykyvyn alueilla, joilla työskentelemme mielellämme ajoittain, mutta jotka jatkuvasti tehtynä aiheuttavat kuormittumista. Testi tunnistaa myös turhautumista aiheuttavia alueita, joilla työskentely ei ole lainkaan luontevaa ja aiheuttaa ahdistusta, jopa loppuun palamista.  

Mukamastiimin tulokset eivät sinällään olleet täynnä yllätyksiä. Suurin anti olikin, kun oman reflektion ja tiimin yhteisen dialogin kautta pääsimme pohtimaan kuinka vahvuutemme näkyvät arjen työssä. Tähän liittyen jokainen sai varmasti uusia oivalluksia niin itsestään kuin tiimikavereistakin. Testi tarjosi ymmärrystä miksi toimimme kuten toimimme, missä vaiheessa projekteja kukin on parhaimmillaan ja millaisissa tehtävissä vahvuutemme pääsevät loistamaan. 

Hyvässä tiimissä tarvitaan monenlaisia vahvuuksia

Working Genius -testissä määritellään kuusi vahvuutta, jotka ovat vapaasti suomennettuna ihmettely, keksiminen, harkintakyky, kannustaminen, mahdollistaminen ja sitkeys. Lencione konkretisoi jokaisen vahvuuden merkityksen tiimityössä prosessinäkökulman kautta.

Prosessi voi mennä esimerkiksi niin, että ihmettelijä huomaa kehitettävän asian tai tarpeen, keksijä innovoi ratkaisuja, joita harkintakykyä omaavat ihmiset arvioivat. Valitut ideat viedään eteen päin. Haasteiden äärellä kannustaja innostaa ja motivoi jatkamaan. Mahdollistaja auttaa ja tukee koko tiimiä onnistumaan, sitkeyttä puolestaan vaaditaan prosessin loppuun saattamisessa. 

Jotta tiimi toimii mahdollisimman luontevasti ja tehokkaasti, näiden vahvuuksien tunnistaminen ja yksilöiden roolien ja tehtävien jakaminen vahvuudet huomioiden on tärkeää. Toimiva yhteistyö vaatii usein erilaisten vahvuuksien ymmärtämistä,  toisen asemaan asettumista sekä avointa dialogia. Luontaisten vahvuuksien  kautta rakennettu tiimityö mahdollistaa ketterän tekemisen, paremman työmotivaation ja yksilöiden hyvinvoinnin. Se vauhdittaa oppimista ja kehittymistä, sekä tukee tiimin resilienssiä.

tiimin vahvuudet
Tiimin vahvuudet vapaasti suomennettuna. Lähde: Patrick Lencioni, Working Genius

Tiimin vahvuudet työroolien näkökulmasta

Hyvä tasapaino työskentelykyvyn ja vahvuuksien piirissä olevien työtehtävien välillä on tärkeää. Joskus vahvuuksien näkyväksi tekeminen ja ymmärtäminen voikin johtaa muutoksiin työrooleissa.

On hyvä huomata myös, että joistakin ihmisistä tulee taitavia ja tehokkaita myös työskentelykyvyn tai turhauttavan työn piiriin kuuluvissa tehtävissä tilanteen niin vaatiessa tai siksi, että heillä on vahva halu menestyä kaikessa mihin ryhtyvät. Ilon tunteiden ja energian puute työssä voi kuitenkin lopulta johtaa turhautumiseen ja  motivaation puutteeseen, jopa uupumiseen. Joskus yksilön omanarvontunto on kytköksissä titteliin tai rooliin, jolloin hän voi kokea oivallusten lisäksi myös luopumisen tuskaa työuraa pitkään ohjanneiden tavoitteiden menettäessä merkityksensä. 

Tiimiläisten vahvuuksien tarkastelu saattaakin tuottaa yllätyksiä, joihin on kuitenkin tärkeää tarttua ja muokata tiimin rooleja yksilön vahvuuksia tukevaksi. Unelmatilannetta tuskin on ja prosessi ottaa aikansa, mutta vaakakupin tulisi olla kallellaan vahvuuksille, jotta motivaatio, oppiminen ja hyvinvointi tiimissä säilyvät.

Tiimin vahvuudet uuden osaamisen rekrytoinnissa

Entä sitten, kun huomataan, että joku tietty vahvuus puuttuu tiimistä kokonaan?
Oppimismuotoilijoina tunnemme ja tiedostamme oppimisen merkityksen ja sen mahdollisuudet, mutta luontaisia vahvuuksia ei voi saavuttaa oppimalla. Tällöin ratkaisuna voi olla etsiä tekijä, jonka luontaiset vahvuudet sopivat tiimiin. Uutta henkilöä palkattaessa kannattaa pohtia seuraavia kysymyksiä:

1. Millaiseen rooliin tarvitaan uutta tekijää, mitkä ovat roolissa tarvittavat vahvuudet?

2. Kuinka henkilön vahvuudet täydentävät tiimiä? Mihin kohtaan prosessia vahvistusta kaivataan? 

3. Millaisissa projekteissa hän tulee työskentelmään ja millaisia vahvuuksia niissä tarvitaan?

4. Minkälainen vahvuuksien yhdistelmä tiimiin sopii, jotta tasapaino vahvuuksien välillä säilyy? 

Kaikilla vahvuuksilla  on tärkeä paikkansa tiimissä, vaikka ne eivät olisikaan niin helposti tunnistettavissa ja mitattavissa. Vahvuuksien tarkastelu antaa huikean mahdollisuuden tehostaa tiimin toimintaa, parantaa tiimin resilienssiä, motivaatiota ja hyvinvointia. 

Tulossa Nordic Business Forum -RETRO 6.10.2023 klo 08.30-10.30: Koko Mukamas-tiimi on menossa oppimaan maailmanluokan puhujilta tärkeästä ja ajankohtaisesta teemasta; Be : Change. Puhujana tapahtumassa on mm. tässä blogissa esille tuotu Patrick Lencioni. Tervetuloa mukaan kuulemaan ja jakamaan oppeja! (Olet tervetullut mukaan, vaikket osallistuisikaan Nordic Business Forumiin.) 

Kirjoittajat: 

Liisa-Maija on oppimisen fasilitaattori ja valmentaja, joka aikoinaan sukelsi fasilitoinnin maailmaan, koska tajusi että muutos lähtee ihmisistä ja että aidolla yhteistyöllä ja osallistavalla johtamisella voidaan saavuttaa suuria.
Katriina on oppimisen, viestinnän sekä (työ)hyvinvoinnin tutkimusmatkailija, jonka tausta on käytännön valmennustyössä.