Maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan ja yritykset kohtaavat alati kasvavia vastuullisuusvaatimuksia. Epävakaassa ja haastavassa ympäristössä perinteiset oppimis- ja kehitysmenetelmät jäävät jälkeen, eivätkä ne pysty vastaamaan nykyaikaisen yritysmaailman tarpeisiin. Tässä blogissa syvennyn siihen, miten transformatiivinen oppiminen voi uudistaa organisaatioita sisältä päin, edistää uudenlaista ajattelua ja muokata yrityskulttuuria kohti kokonaisvaltaisempaa vastuullisuutta.

Nopeatempoisessa yritysmaailmassa perinteiset lähestymistavat oppimiseen ja kehitykseen eivät enää riitä. Oppimisen tavoitteena on paremman tietämisen lisäksi nopea ja tehokas toiminnan ja ajattelun muutos. Tähän vastaa transformatiivisen oppimisen käsite – syvällinen, oivalluksiin perustuva prosessi, joka ylittää pelkän tiedonhankinnan ja muuttaa yksilöiden ajattelua, toimintaa ja maailman hahmottamista. Transformatiivinen eli muutokseen tähtäävä oppiminen haastaa ja muokkaa yksilön uskomuksia, arvoja ja oletuksia, mikä johtaa syvempään muutokseen. Tässä lähestymistavassa ei ole kyse vain ongelmien ratkaisemisesta olemassa olevissa puitteissa vaan itse puitteiden muuttamisesta.

Samanaikaisesti kestävän kehityksen ja sosiaalisen muutoksen merkitys liiketoiminnassa on korostunut entisestään. Yritysmaailmaa ei enää pidetä vain ongelmien aiheuttajana vaan myös elintärkeänä ratkaisun osana. Maailman kamppaillessa ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden ehtymisen ja sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden kanssa, yritykset tunnistavat roolinsa ratkaisijoina, eivät enää vain ongelmien aiheuttajina. Tämä näkökulman muutos edellyttää yrityksiltä uudenlaista oppimista, joka valmistaa johtajia ja työntekijöitä paitsi sopeutumaan muutokseen myös johtamaan sitä. 

Tässä blogissa tarkastellaan muutokseen johtavan oppimisen ja yritysten kestävyyspyrkimysten välistä voimakasta synergiaa. Tutustumme siihen, miten transformatiivinen oppiminen voi toimia katalysaattorina vastuullisen liiketoiminnan sisällyttämisessä yrityskulttuurin ytimeen. Tukemalla johtajia ja tiimejä oppimaan ja viemään oppinsa käytännön teoiksi, yritykset rakentavat kyvykkyyttä suunnistaa kohti kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa tulevaisuutta

Globaali vastuu: yritykset kestävyysmurroksen edistäjinä

Tämän päivän globaalissa taloudessa, yritykset eivät ole pelkästään taloudellisia toimijoita, vaan ne ovat tärkeä osa maailmanlaajuista sosiaalista ja ekologista verkostoa. Nämä monisyiset linkitykset luovat yrityksille haasteita ja vaatimuksia kestävävyysmurroksen näkökulmasta. Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden romahtaminen ja kasvava sosiaalinen epätasa-arvo uhkaavat ihmisten, luonnon ja yritysten tulevaisuutta. Ongelmat ovat monimutkaisia ja niiden ratkaisemiseksi eivät riitä pienet, asteittaiset korjausliikkeet. Yritysten täytyy muuttaa tapaansa toimia, kommunikoida sidosryhmiensä kanssa ja sisäistää roolinsa globaalissa ympäristössä.

Kestävyysmurroksen kiireellisyyden ja perinteisten koulutusmenetelmien tarjoamien valmiuksien välillä on kuilu. Perinteisesti koulutus keskittyy lineaariseen ongelmanratkaisuun, teknisten taitojen kehittämiseen ja voimassa olevien sääntöjen sekä normien noudattamiseen. Nämä eivät yksin tarjoa työntekijöille kaikkia työkaluja, joita tarvitaan kestävän kehityksen haasteiden kohtaamiseen. Perinteisillä lähestymistavoilla on taipumus vahvistaa vanhoja toimintamalleja, jotka saattavat olla osa ongelmaa. Kriittinen ajattelu, sopeutumiskyky, systeemiajattelu sekä eettiset ja moraaliset pohdinnat jäävät usein vähemmälle huomiolle, vaikka juuri ne ovat avainasemassa, kun tavoitteena on aito kestävyys.

On tarve uudenlaiselle lähestymistavalle yritysten oppimisessa ja kehityksessä. Pelkkä tietäminen ei riitä; johtajien ja työntekijöiden on kyettävä ymmärtämään, olemaan luovia ja myötätuntoisia tarkastellessaan toimintansa laajempia sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia.

Kestävyysmurros vaatii uudenlaista oppimista, joka muuttaa ihmisten tapaa nähdä ympäristönsä ja oma toimijuutensa sen osana.

Oppimiskulttuuri kestävyysmurroksen vauhdittajana

Yhä kasvavat kuluttajien, lainsäätäjien ja yritysten omien työntekijöiden vaatimukset siirtyä kohti kestävämpiä toimintatapoja tekee transformatiivisesta oppimisesta paitsi hyödyllistä, myös välttämätöntä. Eri ryhmien väliset oppimisyhteisöt tukevat laajemman ymmärryksen syntyä, moninäkemyksellisyyttä ja vertaisoppimista.

Yritykset, jotka kehittävät oppimiskulttuuria, joka kannustaa syvälliseen pohdintaan, haastaa vakiintuneita käsityksiä ja laajentaa näkemystä liiketoiminnan globaaleista vaikutuksista, pystyvät tehokkaammin saavuttamaan vastuullisuuden tavoitteensa.

Vaikuttavaa vastuullisuutyötä: aloita matkasi tänään

Oletko valmis parantamaan organisaatiosi vastuullisuutta ja saavuttamaan pysyviä vaikutuksia? Luodaan yhdessä organisaatiollesi räätälöity osallistava ja uudistava valmennusprosessi todellisen muutoksen aikaansaamiseksi. Ota yhteyttä! Yhdessä voimme muuttaa tavoitteet teoiksi.


Kirjoittaja on Liisa-Maija Malinen, joka auttaa organisaatioita lisäämään vaikuttavuuttaan ja tekemään liiketoiminnastaan vastuullisempaa suunnittelemalla tehokkaita ja osallistavia henkilöstön koulutusohjelmia.

Lähteet:
Varela-Losada M, Pérez-Rodríguez U, Lorenzo-Rial MA and Vega-Marcote P (2022) In Search of Transformative Learning for Sustainable Development: Bibliometric Analysis of Recent Scientific Production. Front. Educ. 7:786560. doi: 10.3389/feduc.2022.786560

Joutsenvirta M., Laininen E.,Tyni S. ja Korkeakoski M: Transformatiivinen oppiminen kestävyysosaamisen tukena, https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022101161564, 11.10.2022